Hiện nay ở Nhật Bản, kỹ thuật này được sử dụng rất phổ biến với duyên Tùng.