Xin ggởi đến các bạn vài hình ảnh sân vườn nhà tôi

Sân sau nhìn từ trong nhà

Gốc nhìn ngược lại

Sân trước thềm nhà (lúc mới thực hiện chưa trải cỏ lại