sanh nam điền, dáng lão mai già mốc meo
thân liền một thịt, tay tán chuẩn
mời các bác giao lưu !
SĐT: 0919811569