[SIZE="4"][B]xin cho í kiến máy cay này nha,. 0986 807 261,[IMG]
cac chú cho xin í kiến cây sanh lảo lớn sau cùng cắt thế nào xin góp í.,[IMG]images/smilies/thinking.gif[/IMG]