Giao lưu cây này nha AE .!
cây 1: Dáng trực mẫu tử rất già
CÂy 2:dáng trực
[IMG][/IMG]