Cây rất già. Dáng đẹp. nhờ anh Thanh Vân, anh Gia Thịnh tạo dáng giúp em ag.