cây đa mình giâm được 1 tháng giờ đã bắt đầu đâm chồi.
cây có bộ rễ rất đẹp nhưng mình đã phủ lớp cát