Cây của bác tỉa gọn lại và cho thoáng chút nữa là ok rồi