Cắt cưa, chém thế nào? Các ae cho pa zúp nhé!

Thanks!