Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn hàng của em chơi toàn là hàng chợ thôi. Giới thiệu cùng các bác cây tùng cối em mới bê về. Về hình thức thì không có gì để nói nhưng về giá em mua 2 tr có được không các bác?