mình đang có mấy cây sanh nam điền già , tuổi ngồi trên chậu không dưới 20 năm
cây 1:

cây 2:

cây 3: mình có 2 đôi như thế này

cây 4:

cây 5: xi già, mình có 2 đôi như thế này

ai muốn chơi cây cổ báo lại mình:
Tel:0983504567
Thank!