Cây khế già ,thế Long giáng kính ACE!
Cây cao hơn 2 mét